‌‌Books List
No. ‌Book Title Propagate No. Last Propagate Date Faculty Book Type Authors
1    رفتار مکانیکی مواد    first    2007-08-17        تالیف   
2    رفتار مکانیکی مواد    second    2007-11-16    دانشگاه فردوسی مشهد    تالیف   MainAuthor:دکتر سجادی,Authors:  
3    مواد مهندسی دمای بالا    first    2006-09-21        ترجمه   MainAuthor:G. W. Meetham,Authors:  
4    طراحی مکانیکی (با رویکرد زیست محیطی)    first    2009-07-28    نما    ترجمه   MainAuthor:مایر کوتز,Authors:  
5    رفتار مکانیکی مواد    third    2009-08-03    دانشگاه فردوسی مشهد    تدوین و گردآوری   
6    روش های پیشرفته شناخت مواد - مقدمه ای بر روش های میکروسکوپی، طیف سنجی و آنالیز حرارتی    first    2013-05-01    واژگان خرد    تالیف   
7    مبانی خزش فلزات و آلیاژها    first    2013-02-19    نشر مشهد    ترجمه   MainAuthor:M. E. Kassner,Authors:  
8    مبانی و کاربردهای عملیات حرارتی فولادها    first    2013-11-11    واژگان خرد    تالیف   
9    سوپرآلیاژهای پایه نیکل    first    2014-03-15        تالیف   
10    رفتار مکانیکی مواد    fifth    2014-11-15        تالیف   
11    سلول های خورشیدی نقطه کوانتومی    first    2018-01-21    واژگان خرد    تالیف